Co powinien umieć sześciolatek, idąc do klasy pierwszej?

Dojrzałość szkolna dziecka - czyli co rodzice powinni wiedzieć
(prezentacja do pobrania)

W latach 2009 – 2011 rodzice wszystkich dzieci sześcioletnich urodzonych w danym roku będą mogli ubiegać się o przyjęcie do szkoły podstawowej na jednakowych zasadach. Warunkiem przyjęcia – na wniosek rodziców – dziecka sześcioletniego do szkoły podstawowej w tym okresie będzie wcześniejsze objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym. Sześciolatki, które dotychczas nie były objęte żadną formą wychowania przedszkolnego, będą mogły być przyjęte, jeżeli uzyskają pozytywną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Co powinien umieć sześciolatek, idąc do klasy pierwszej?

- Sprawnie się ubierać (wiąże sznurowadła, zapina guziki, suwaki).
- Znać zasady przestrzegania higieny ( ciała, fizycznej i odżywiania).
- Bezpiecznie posługiwać się przyborami.
- Znać podstawowe zasady ruchu drogowego.
- Umieć stosować formy grzecznościowe ( proszę, przepraszam, dziękuję, dzień dobry, do widzenia).
- Zapraszać dzieci do rozmów i zabaw.
- Pamiętać o zasadach bezpiecznego zachowania w grupie.
- Sprzątać zabawki i pomoce.
- Rozpoznawać i nazywać przeżycia innych dzieci.
- Unikać sytuacji konfliktowych.
- Uwzględniać prawa innych, np. czekać na swoją kolej.
- Potrafić pokonywać trudności.
- Wykazywać inicjatywę, próbować różne sposoby działania.
- Pomagać innym dzieciom, próbować pocieszyć kolegę.
- Lubić dobrze wykonać swoje prace, poprawiać je.
- Potrafić zapamiętać i wykonać polecenie.
- Być zainteresowany wynikiem, starać się dokończyć prace.
- Mówić o sobie, np. o tym, co sie lubi robić.
- Mówić o ważnych dla siebie sprawach.
- Potrafić opowiedzieć historyjkę obrazkową.
- Potrafić porównać dwa obrazki różniące się szczegółami.
- Składać układanki typu puzzle.
- Słuchać uważnie, nie wyłączać się.
- Dzielić zdanie na wyrazy.
- Dzielić wyraz na sylaby i łączyć sylaby w wyraz.
- Podejmować próby samodzielnego czytania.
- Prawidłowo trzymać ołówek (uchwyt, napięcie mięśni).
- Przerysowywać szlaczki i znaki literopodobne.
- Znać pory roku i związane z nimi zjawiska.
- Potrafić powiedzieć, jaki jest dzień tygodnia i jaki będzie następny.
- Odróżniać kierunki lewo-prawo.
- Rozumieć pojęcia związane z przestrzenią, np. nad, pod, za, obok.
- Wskazywać kierunki na kartce papieru, np. góra, dół, lewo, prawo.
- Znać i stosować liczebniki porządkowe.
- Dodawać i odejmować przedmioty, liczmany.
- Układać wzory z figur geometrycznych.
- Dobierać figury geometryczne o takim samym kształcie a innej wielkości i kolorze.
- Lubić prace ręczne.
- Budować z drobnych klocków.
- Lepić figurki z plasteliny (np. ludziki, zwierzęta).
- Wystukiwać rytm według podanego układu, śpiewa piosenki.
- Lubić zajęcia gimnastyczne i sportowe.
- Łapać i odrzucać piłkę, skakać na skakance.